6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
ZİYARETÇİ İÇİN AYDINLATMA METNİ


Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Ata Matbaacılık olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK veya Kanun olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve 'veri sorumlusu' sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Ata Matbaacılık Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK'nın 10. maddesinde yer alan 'Veri Sorumlusu'nun Aydınlatma Yükümlülüğü' başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK'nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İş bu aydınlatma metni firma internet sitemizi kullanan üçüncü kişileri ilgilendirmektedir.


Veri Sorumlusu

Unvanı: Ata Matbaacılık

Adres: 'BUCAOSB 3/19 No: 11 BUCA/İZMİR'

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında 'Firma veya Firma ' olarak anılacaktır.)


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

'İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları' başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun'un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca 'a,c,ç,e ve f' bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.
Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Tarihi /Doğum Yeri, Sosyal Kimlik / TC Kimlik, Yabancı Kimlik No-Vergi No, Sigorta Numarası, Cinsiyet, Pasaport Numarası, Vize Numarası, Sürücü Ehliyet Numarası, Oda sicil kayıt numarası, Vesikalık Fotoğraf, Doğum Yeri, Yaşı, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer, Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Örneği, Meslek bilgisi, Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Evlilik Cüzdanı, Pasaport Cüzdanı, SRC Belgesi, Avukatlık Kimliği Fotokopileri, Takma Adlar, Plaka, Kızlık Soyadı, Vergi Kimlik No, Sgk Sicil No, Uyruk, İsim, Soyisim,

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.
Telefon numarası, Mail adresi, Fax, Ev Adresi, ikametgah, Adres Kayıt Sistemi Kayıtları, Satıcı Bilgisi (Adı Ünvanı vergi no mail adresi vs.), İş adresi, Teslimat Adresi, Acil Durumda aranacak kişi bilgileri, İp Adresi,

Lokasyon: Bu veri kategorisi Bulunduğu yerin konum bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.
Lokasyon Verisi (Ülke, Şehir, Posta Kodu veya İlçe), Küresel Cihaz tanımlama bilgisi, GPRS bilgisi, Çerez Bilgileri (Lokasyon bulmaya yönelik),

Özlük: Bu veri kategorisi Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları gibi veri türlerini ifade etmektedir.
Yıllık İzin/Ücretsiz izin Formu, İşten Ayrılma Tarihi, İşten Ayrılma Sebebi, Disiplin Suçu Kaydı, Çalışanın iş yerine giriş çıkış saatleri, Personel Numarası, SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK İşten Çıkış Bildirgesi, SGK Tahakkuk Fişi, SGK Ödeme Dekontu, Ayakkabı Numarası, Beden Ölçüsü, Meslek yeterlilik belgesi, Doğum/Ölüm/Evlenme izin formları, ISG sertifikası, Askerlik durumu, SGK Hizmet Dökümü, SGK Bildirim Kaydı, İşe Giriş Bildirgesi, İş Pozisyonu / Unvan, Bağlı Olduğu Bölüm, Ücret, Eğitim, İstihdam Tarihi, Fotoğraf, Bordro, Bordro Çalışma Saati, Eski işyerinden çalışma belgesi, Geçmişte alınan ihtar ve cezalar, İş Grubu, Meslek Kodu, Yeni İş Pozisyonu / Unvan, Özel güvenlik ve yenileme serfikası, Boy, Kilo, Diploma Numarası, Diploma, Ders Notları/Ortalaması, Öğrenci Yerleştirme Sınav Sonucu, Başvuru Formları, Mülakat Kaydı, Değerlendirme Sonucu, Yabancı dil bilgisi, Çalışan Adayı Bilgisi, İşten Ayrılma Sebebi, Sertifika ve Yetkinlik belgesi, Referans kişi bilgisi, Okul bilgisi, Özgeçmiş, Yönetici Değerlendirme Sonucu,

Hukuki İşlem: Bu veri kategorisi Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.
Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Araç Muayene ve Kontrol Formu, Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi, Ticari olarak hassas işlenecek veri, Olay Yönetimi Bilgisi,

Müşteri İşlem: Bu veri kategorisi Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi gibi veri türlerini ifade etmektedir.
Adı Ünvanı vergi no mail adresi vs., Yapılan iş süreci, Call Center Kayıt, Kredi Kartı Ekstresi, Gişe Dekontları, Müşteri Talimatları, Araç Sigorta Poliçeleri (Kasko, Trafik), Müşteri Kodu, Video Kaydı,

Fiziksel Mekan Güvenliği: Bu veri kategorisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.
Görüntü kayıt, Kameralar,

İşlem Güvenliği: Bu veri kategorisi IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgilerigibi veri türlerini ifade etmektedir.
Güvenlik anahtarları, Şifre, Kullanıcı adları, e-imza, Oturum anahtarları bilgileri, Şifreleme yöntemi, Çerez Bilgileri (işlem güvenliği bilgisine yönelik), İşlem Güvenliği Bilgisi, Digital tanımlayıcılar, Üyelik Bilgileri,

Risk Yönetimi: Bu veri kategorisi Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.
Risk Yönetimi Bilgisi, Adres Kayıt Sistemi Kayıtları, IP adresi bilgisi, Mac adresi bilgisi, Cihaz Modeli/Tipi, Cihaz seri numarası bilgisi, İşletim Sistemi Bilgileri, Internet Tarayıcı Bilgileri, IMEI numarası, Bilgisayar Adı, İş detayları ( İşyeri adı, adres, iletişim), İmza Sirküleri, İşyeri Personel sicil no, Vergi Levhası, Oda sicil no, Ticari Sicil Gazetesi, Ruhsat, İşyeri SGK Sicil No, Vasi Belgesi, Vergi Dairesi, Vergi numarası, Oda sicil kayıtları, Finansal Tablolar, Orta ve uzun vadeli planlar, Referans Müşteri İsimleri bilgisi,

Finans: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.
KKB Sorgusu, KKB Kayıtları, Kredibiliteye ait bilgiler, Kredi Kartı Borcu, Kredi Ödemeleri, Banka Hesap Dökümü, Faiz Tutarı, Faiz Oranı, Borç Bakiyesi, Alacak Bakiyesi, Yatırım Tercihi, Birikim, Haciz, Tedbir, Tapu ve Kira Sözleşmesi, Ciro, Kredi Kart Numara, Kredi Tutarı bilgisi, Sözleşme bedeli, Banka Hesap No, IBAN, Findeks Notu, Ödenmemiş Fatura Tutarı, Çek-Senet tutarları, Kredi Kartı Bilgisi, Teminat tutarları, Akreditif Bilgileri, Maaş Ödeme Dekontu, Finansal Profil, Mail Order Bilgisi,

Mesleki Deneyim: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.
Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi, Teknik Bilgi, Hitabet seviyesi, Çalıştığı Kurum Bilgileri, Meslek Odası Sicili, Kurs - Sertifikasyon Bilgisi, Meslek İçi Eğitim Bilgisi, Diplama Bilgisi,

Pazarlama: Bu veri kategorisi Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.
Pazarlama Bilgisi,

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.
Fotoğraf, Ses Kaydı, Kamera Kaydı, Ehliyet Fotokopisi Ön Yüzü, Kimlik Fotokopisi Ön Yüzü, Pasaport Fotokopisi,

Irk Ve Etnik Köken: Bu veri kategorisi Irk ve etnik kökeni bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir. Irk,

Kılık Ve Kıyafet: Kişinin giyim kuşamına dair ayırt edici özelliklerin bulunduğu veri grubudur.
Kurumsal kıyafet ve fiziksel görünüm, Kılık, kıyafet, Beden Ölçüleri,

Dernek Üyeliği: Kişinin üye ve ilgili olduğu dernek bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. Dernek Üyelikleri,

Vakıf Üyeliği: Bu veri kategorisi Vakıf üyeliği bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir. Vakıf Üyeliği,

Sendika Üyeliği: Bu veri kategorisi Sendika üyeliği bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir. sendika üyeliği,

Sağlık Bilgileri: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. Rapor,

Cinsel Hayat: Bu veri kategorisi Cinsel hayata ilişkin bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir. Medeni Durum,

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri: Bu veri kategorisi Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilergibi veri türlerini ifade etmektedir.
Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, Adli Kayıtlar,

Biyometrik Veri: Bu veri kategorisi Avuç içi bilgileri, Parmak izi bilgileri, Retina taraması bilgileri, Yüz tanıma bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.
Biometric veriler (Parmak izi, yüz tanıma), Parmak İzi, Yüz Tanıma Verisi,

Genetik Veri: Bu veri kategorisi Genetik veriler gibi veri türlerini ifade etmektedir. Genetik Bilgi,

Diğer Bilgiler: Bu veri kategorisi Kullanıcı tarafından belirlenecek veri türleri gibi veri türlerini ifade etmektedir. Askerlik Bilgisi,

Dijital İz Verisi: Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri grubudur. Log,

Eğitim Verisi: Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur.
Diploma Notu, Diploma Bilgisi, Diploma Fotokopisi / Taraması, Eğitim Kurumu Bilgisi,

Seyahat Verisi: Kişinin seyahatlerine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.
Uçuş Bilgisi, Konaklama Bilgisi, Mil Kart No,

İmza Verisi: Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. İmza Fotokopisi / Tarama,

Vize/Pasaport Verisi: Kişiye ait vize/pasaport bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. Vize Bilgisi, Pasaport Fotokopisi / Taraması.


Toplanan kişisel verileriniz;

* Firma ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) firmamız ve/veya firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
* Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari güvenliklerinin temini,
* 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,,
* Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
* Yargı organlarının, tüketici hakem heyetlerinin ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
* Firmamız ve firmaya bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,
* Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve Firma ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,
* Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
* Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması
amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.


İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sadece gerekli olduğu hallerde;
* İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar
* Özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar
* Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları
* Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler
* Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız
* Bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz
* Grup şirketlerimiz
* Denetçiler
* Danışmanlar
* İş ortakları
* Yurt içi/yurt dışı kuruluş

KVK Kanunu'nun 8. maddesine göre KVKK'nin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında, yer alan şartlardan birinin varlığı halinde ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde açık rıza şartının sağlanması ile aktarılabilecektir.


Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanunu süreler, firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.


İlgili kişinin Haklarını

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi 'Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e göre 'BUCAOSB 3/19 No: 11 BUCA/İZMİR' Türkiye adresine yazılı olarak veya kaanata@polendavetiye.com.tr e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir.

      Ünvan Ata Matbaacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Adres Adatepe Mah. 3/19 Sok. No:11 Telefon (+90.850) 221 0 200 Faks (+90.232) 440 97 57 E-Mail EMail : website@polendavetiye.com © Polen Basım-Davetiye Tüm Hakları Saklıdır. Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Polen Davetiyeleri bir Ata Matbaacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Kuruluşudur. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Kişisel Verilerin Aktarılması Veri Saklama İmha Politikası Site Çerez Politikası Kullanıcı Rıza Metni
 
0850 221 0 200
Aydınlatma Metni 20.12.2011 Çarşamba